xiangqi(chinese chess) basic tutorial-zhangqiang-made by http://www.sachess.com (super strong xiangqi software). 《桔中秘》探秘(7)后发制人.

source